Tässä alku sille teksti- ja kuva-aineis­tolle jota odo­tamme teiltä tähän arkis­toon, jonka tar­koi­tuk­sena on kat­taa Järven­taus­tan paikal­lista histo­riaa hieman Syrjä-seuran arkistoa laajem­malta Järven­taus­tan alu­eel­ta. Näissä arkis­toissa on hiukan pääl­lek­käi­syyttä, onhan Syrjä ollut olen­nainen osa Järven­taus­tan his­to­riaa, vaikka onkin vii­me vuo­det viettänyt hiljais­eloa. Nämä ar­kis­tot täy­den­tävät toi­si­aan, joten omia men­neitä muis­toja voi toi­vot­ta­vas­ti virkis­tää kum­man­kin arkis­ton avulla.

1920-luku Mäenpään ja Mäensyrjän torpat