JÄRVENTAUSTAN KYLÄYHDISTYS RY

perustettiin 1981. Sen tarkoituksena on saattaa kylä­läisiä yhtei­seen toimin­taan. Esim. kesä­retket, teat­teri­mat­kat, juhan­nus­tans­sit, laulu­illat ja pikku­joulut ovat vetäneet väkeä. Yhdistyk­semme tekee läheistä yhteis­työtä Järven­taustan pien­vilje­lijä­yhdis­tyksen kanssa (katso yhdistyksemme tapahtumat PVY:n ja kyläyhdistyksen yhteisestä kalenterista) mm. teat­teri­käyn­tien osalta ja vuorot­tele­malla tans­sien järjes­täjänä. Kult­tuu­ri­toimen vuosit­taiseen Suven ja runon päivän tapah­tumaan Vanhassa Syrjässä osal­lis­tu­taan huoleh­ti­malla tarjoi­lusta. Osallis­tumme myös Loppi­järven soutelu­tapah­tuman järjes­tämi­seen. Yhdis­tyk­semme aktii­veista suuri osa on eläke­läisiä, mukaan toivot­taisiin enemmän nuorta porukkaa. Ilah­dut­ta­vaa on, että osa kesä­loppi­lai­sista on löy­tänyt meidät.

Lisätietoja Riitta Mäkelältä puh. 0400 484 263. Sähköposti kylayhdistys@lopenjarventausta.fi

Rekisteriseloste
Henkilötietolaki