Järventaustan kyläyhdistys

perustettiin 1981. Sen tarkoituksena on saattaa kylä­läisiä yhtei­seen toimin­taan. Esim. kesä­retket, teat­teri­mat­kat, juhan­nus­tans­sit, laulu­illat ja pikku­joulut ovat vetäneet väkeä. Yhdistyk­semme tekee läheistä yhteis­työtä Järven­taustan pien­vilje­lijä­yhdis­tyksen kanssa (katso yhdistyksemme tapahtumat PVY:n ja kyläyhdistyksen yhteisestä kalenterista) mm. teat­teri­käyn­tien osalta ja vuorot­tele­malla tans­sien järjes­täjänä. Kult­tuu­ri­toimen vuosit­taiseen Suven ja runon päivän tapah­tumaan Vanhassa Syrjässä osal­lis­tu­taan huoleh­ti­malla tarjoi­lusta. Osallis­tumme myös Loppi­järven soutelu­tapah­tuman järjes­tämi­seen. Yhdis­tyk­semme aktii­veista suuri osa on eläke­läisiä, mukaan toivot­taisiin enemmän nuorta porukkaa. Ilah­dut­ta­vaa on, että osa kesä­loppi­lai­sista on löy­tänyt meidät. Lisätietoja Riitta Mäkelältä puh. 0400 484 263. Sähköposti kylayhdistys@lopenjarventausta.fi

Arkisto

Rekisteriseloste

Tilitiedot ja jäsenmaksut

Saaja: Järventaustan kyläyhdistys ry
Tilinumero: FI84 5253 0150 0484 22
Jäsenmaksun määrä: 10€
Maksun aihe: Jäsenmaksu 2020
Eräpäivä --

 

Yhteystiedot

Sähköposti: kylayhdistys@lopenjarventausta.fi

Mika Oksa, pienviljelijäyhdistyksen puheenjohtaja, vastaa Pirtin vuokrauksesta

Riitta Mäkelä, kyläyhdistyksen puheenjohtaja 31.12.2017 saakka

Risto Kanerva, kyläyhdistyksen puheenjohtaja 1.1.2018 lähtien

Esko Leino, kyläyhdistyksen rahastonhoitaja